Podmienky účasti

 

  • Oboznámenie všetkých členov s podmienkami účasti.
  • Vek každého účastníka minimálne 18 rokov.
  • Preukázanie sa každého člena platným občianskym preukazom. V opačnom prípade je inštruktáž konajúca osoba oprávnená neumožniť účasť na hre danému členovi tímu bez nároku na vrátenie akejkoľvek časti poplatku.
  • Podpísanie písomného prehlásenia o zdravotnom stave, kde sa uvádza, že účastníkovi nie je známa žiadna prekážka vo svojom zdravotnom stave, ktorá by bránila účasti na danej hre atď. V prehlásení taktiež každý člen prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na danej zábavno-športovo-adrenalínovej hre atď., kde sa uvedie meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.
  • Pri uplatňovaní študentskej zľavy sa preukáže platnou študentskou kartou ISIC taký počet účastníkov, aký je uvedený pri rezervácií. V opačnom prípade zaniká nárok na zľavu v uvedenom počte.
  • Počet zorbových gúľ na danom termíne zodpovedá počtu účastníkov. Maximálny počet súčasne hrajúcich osôb je 10 (5 proti 5) aj v prípade, že počet účastníkov je viac, ako 10 (maximáne 20).
  • Platba na mieste sa realizuje bezprostredne po príchode na dané miesto ešte pred začiatkom inštruktáže.
  • Organizátor si vyhradzuje právo odvolať hru kedykoľvek, ak nie je možné zaručiť jej riadny priebeh z technických alebo iných objektívnych dôvodov. V takomto prípade má účastník (osoba, ktorá daný termín rezervovala) právo na úplnú refundáciu uhradeného poplatku.
  • Každý účastník súhlasí s poskytnutím svojich horeuvedených osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje účastníkov sú organizátorovi zozbierané, uložené a použité výlučne len za účelom realizácie danej zábavno-športovo-adrenalínovej hry.
  • Užiť si hru Bubliball naplno :-)